sončna elektrarna investicija
Sončna elektrarna

Sončna elektrarna – subvencija, investicija, meritve in priklop omrežja

Sončna elektrarna – subvencija Eko sklada za naprave za samooskrbo z električno energijo pomeni nepovratno finančno spodbudo pri investiciji v sončno elektrarno.

Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priklop sončne elektrarne v omrežje, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo, če želimo pridobiti subvencijo Eko sklada za postavitev sončne elektrarne.

Subvencija Eko sklada je namenjena investicijam v samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije s postavitvijo sončne elektrarne, katera ima nazivno električno moč največ 11 kVA.
Subvencija sončne elektrarne spada v kategorijo subvencij za nove investicije rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti.

Priklop gospodinjskih odjemalcev z električno energijo na sončno elektrarno pomeni zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10, katerih meritve v zimskih časih dosegajo kritične meje.

Subvencija za investicijo v sončno elektrarno in vloga za subvencijo

Višina subvencije za vgradnjo in priklop sončne elektrarne za samooskrbo znaša do 20 % priznanih stroškov investicije, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo. Subvencijo podeljuje Eko sklad za sončno elektrarno velikosti največ 11 kVA nazivne električne moči, katere namen je samooskrba z električno energijo. Subvencija sončne elektrarne pripada le v primeru, če je investicija izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.

Subvencija Eko sklada priznava stroške, ki so povezani z investicijo v sončno napravo:

 • Investicija v nakup sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo,
 • montaža sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo,
 • investicija v pripadajoče električne inštalacije in oprema.

Subvencija za postavitev sončne elektrarne je odobrena na podlagi popolne vloge za subvencioniranje sončne elektrarne.

sončna elektrarna investicija

Obvezne priloge k vlogi za subvencijo za priklop sončne elektrarne so:

 • kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri nameščena sončna elektrarna ali kopijo uporabnega dovoljenja,
 • soglasje lastnika oz solastnikov nepremičnine kjer bo postavljena investicija, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine,
 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sončne elektrarne, z vključenim popisom del in opreme ter vrsto in oznako (naziv) in proizvajalca,
 • fotografija mesta namestitve sončne elektrarne z označeno lokacijo namestitve, in
 • poročilo o meritvah sončnih elektrarn oz skrajšano poročilo meritev sprejemnika sončne energije.

Sklenitev subvencijske pogodbe in izplačilo subvencije za elektrarno

Subvencija se izplačuje na podlagi pogodbe o izplačilu subvencije za namestitev sončne elektrarne. Subvencija je izplačana na račun lastnika, obstaja pa tudi možnost, da subvencija pokrije del kredita, odobrenega s strani eko sklada. Zaključek subvencionirane investicije v sončno elektrarno mora biti v roku 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi subvenciji. Datum končane subvencionirane investicije dokazuje datum izdaje računa, iz katerega izhaja, da je naložba v celoti izvedena.

Predložitev dokumentacije o zaključku subvencionirane investicije

Dokumentacija o zaključeni postavitvi sončne elektrarne za katero je bila izplačana subvencija mora biti predložena v roku 2 mesecev po izteku roka za zaključek subvencionirane investicije in vsebuje:

 • pogodbo o izplačilu subvencije, podpisano s strani prejemnika subvencije,
 • račun izvajalca subvencionirane investicije s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg investicije v sončno elektrarno,
 • dokazilo o plačilu celotnega računa ali kopijo pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem subvencionirane investicije o primeru plačila na obroke oz v primeru potrošniškega kreditiranja investicije,
 • soglasje za priklop v omrežje,
 • pogodba o uporabi sistema, ter
 • fotografijo subvencionirane elektrarne za samooskrbo z električno energijo.

sončna elektrarna subvencija

Priklop subvencionirane sončne elektrarne na omrežje

Priključitev subvencionirane sončne elektrarne na omrežje je mogoča po pridobitvi soglasja za priključitev po zakonu, ki ureja gradnjo objektov na podlagi idejne zasnove ali idejnega projekta.

Operater v soglasju, katero velja dve leti, določi priklopno mesto sončne elektrarne in pogoje, kateri morajo biti izpolnjeni za priključitev sončne elektrarne v omrežje. V roku veljavnosti soglasja za priklop investicije je potrebno izpolniti vse pogoje in izvesti priklop, oz v primeru novogradnje v roku soglasja za priključitev predložiti dokončno gradbeno dovoljenje, kateremu se veljavnost soglasja za priklop podaljša.

Imetnik soglasja za priključitev subvencionirane elektrarne v omrežje v obdobju veljavnega soglasja za priključitev sklene pogodbo o priključitvi s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvedbo priključka in priključitev, ter medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključka.

Meritve sončne elektrarne in net-metering

Meritve neto proizvedene električne energije subvencionirane sončne elektrarne določa »Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore«.

Uredba predpisuje pogoje za merilne naprave, meritve, registracijo in sporočanje merilnih rezultatov investicijskih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore.
Ne le subvencionirane, temveč vse sončne elektrarne morajo imeti opravljene meritve proizvedene električne energije in registrirane izmerjene vrednosti. Merjenje električne energije, ki se oddaja ali sprejema v električno omrežje se imenuje neto meritev oz Net-metering.

Ker je investicija v sončno elektrarno visoka, prejeta subvencija ne izključuje možnosti pridobitve kredita Eko sklada RS za investicijo v sončno elektrarno.